برنامه های پیش رو

لیست برنامه های پیش رو

عنوان

تاریخ

 توضیحات

آزمون بخشنامه های ریالی (جبرانی)

9 آبان 1401

 آزمون جبرانی

آزمون بخشنامه های الکترونیک (جبرانی)

9 آبان 1401

 آزمون جبرانی

 آزمون بخشنامه های اعتباری (جبرانی)

16 آبان 1401 

 آزمون جبرانی 

 آزمون بخشنامه های ارزی (جبرانی)

23 آبان 1401

 آزمون جبرانی 

آزمون جامع سال 1401

11 آذر 1401 

حضوری 


 

 

 

 

آخرین ویرایش: شنبه، 28 آبان 1401، 9:24 صبح