کتاب ها


مبارزه با پولشویی(مترجم: محمدرضا فرهادی پور)درخواست خرید


بانکداری خرد 2 (مترجم: محمد ضیایی بیگلدی)

درخواست خرید

اتیکت جادوی جذابیت(مولف: آرمان ولیان)

درخواست خرید

کتاب های چاپ شده

اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) (مولف: سهیل رایمند)درخواست خریدتامین مالی و مدیریت طرح (مولف: دکتر حسین نقی پور)

درخواست خرید

ضمانت نامه های بانکی (ریالی) (مولف: سهیل رایمند)

درخواست خریدکتاب های در دست چاپ

نام کتاب

(عنوان درس)

درخواست خرید

نام کتاب

(عنوان درس)

درخواست خرید

نام کتاب

(عنوان درس)

درخواست خرید

نام کتاب

(عنوان درس)

درخواست خریدآخرین ویرایش: چهارشنبه، 8 تیر 1401، 11:03 صبح