مدرسین


مدرسین درون سازمانی

اسماعیل جمالی

(بانکداری عمومی)

مشاهده رزومه

احمد عهدی

(بانکداری عمومی)

مشاهده رزومه

محمدرضا اقتصادیان

(بررسی اهداف و برنامه های استراتژیک بانک)

مشاهده رزومه

هادی ایران نژاد

(بانکداری اعتباری)

مشاهده رزومه

بهاره علیاری

(بانکداری بین الملل)

مشاهده رزومه

فاطمه شمس الدینی

(بانکداری بین الملل)

مشاهده رزومه

سعید فلاحتی نژاد

(سوییفت)

مشاهده رزومه

امیر سروش

(حسابداری)

مشاهده رزومه

مینا حسین زاده کاشان

(ساختار سازمانی)

مشاهده رزومه

حمیده حدادی

(بانکداری الکترونیک)

مشاهده رزومه

ثریا مستقیمی

(بانکداری بین الملل)

مستقیمی

مشاهده رزومه

سپیده آباده ای

(تطبیق و جرایم مالی)

آباده ای

مشاهده رزومه

احمد حیدرهایی

(بانکداری اعتباری)

حیدرهایی

مشاهده رزومه

مرتضی دلبری

(نحوه محاسبه مانده بدهی )

دلبری

مشاهده رزومه

عباس رادفر

(نحوه محاسبه دستمزد و قوانین پرسنلی)

رادفر

مشاهده رزومه

محمد رستمی

(اتوماسیون رایورز)

رستمی

مشاهده رزومه

مجید سلمانی

(تجزیه و تحلیل صورتهای مالی)

سلمانی

مشاهده رزومه

سیامک شهباززاده

(مبارزه با پولشویی و تطبیق)

شهباززاده

مشاهده رزومه

محمدسجاد کوشش

(مبارزه با پولشویی)

کوشش

مشاهده رزومه

نام استاد

(عنوان درس)

مشاهده رزومه

نام استاد

(عنوان درس)

مشاهده رزومه

نام استاد

(عنوان درس)

مشاهده رزومه

نام استاد

(عنوان درس)

مشاهده رزومه

نام استاد

(عنوان درس)

مشاهده رزومهمدرسین برون سازمانی

محمد مهدی باقری

(آیین نگارش و درست نویسی)

مشاهده رزومه

ابراهیم زارع پور

(اصول و فنون مذاکره)

مشاهده رزومه

ایوب اسماعیلی

(مهارت های مدیریتی)

اسماعیلی

مشاهده رزومه

آرمان بیات

(حقوق بانکی و پیگیری مطالبات)

بیات

مشاهده رزومه

سهیل رایمند

(بانکداری اعتباری)

رایمند

مشاهده رزومه

کیانوش رضایی

(بازاریابی)

رضایی

مشاهده رزومه

محمد کشته گر

(بانکداری الکترونیک)

کشته گر

مشاهده رزومه

بابک محمدی

(بازاریابی و فروش)

محمدی

مشاهده رزومه

جعفر مرادی

(ایمنی و آتش نشانی)

مرادی

مشاهده رزومه

آرمان ولیان

(آداب معاشرت در تجارت)

ولیان

مشاهده رزومه

نام استاد

(عنوان درس)

مشاهده رزومه

نام استاد

(عنوان درس)

مشاهده رزومهآخرین ویرایش: یکشنبه، 16 آذر 1399، 10:48 صبح