پژوهش و مطالعات اقتصادی

با هدف انجام و حمایت از پژوهشهای بنیادی و کاربردی در حوزۀ اقتصاد و صنعت بانکداری، رصد آخرین تحولات اقتصادی و بانکی و تهیۀ گزارشهای دورهای و موردی در این خصوص، و همچنین کمک به تصمیمسازی در بانک سامان، ادره پژوهش و مطالعات اقتصادی شکل گرفته است.

کارشناس پژوهش و مطالعات اقتصادی: محمدعلی براتی

براتی

کارشتاس پژوهش و مطالعات اقتصادی: پرستو نیک رنگ مفرد

مفرد


آخرین ویرایش: چهارشنبه، 26 شهریور 1399، 8:27 صبح