آموزش و توسعه مهارتها

رئیس آموزش و توسعه مهارت ها: حسام صادقی فر


              کارشناس آموزش و توسعه مهارت ها: مهسا کریمی                                              کارشناس آموزش و توسعه مهارت ها: عرفانه لواسانی فرد


              کارشناس آموزش و توسعه مهارت ها: ثریا مستقیمی                                            کارشناس آموزش و توسعه مهارت ها: سجاد مظاهریآخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 تیر 1401، 8:35 صبح