مدیر آکادمی سامان

نام و نام خانوادگی: داود سوری

مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد

سابقه فعالیت در بانک سامان: 7 سال

سوری


آخرین ویرایش: چهارشنبه، 12 شهریور 1399، 8:21 صبح