لیست گزارشات - تحول دیجیتال در صنعت خدمات مالی و بانکی

بررسی لزوم انطباق با مدلهای کسب و کاری بانکداری دیجیتال و بانکداری نوین ومزایای آن در صنعت بانکداری اسلامی

بررسی لزوم انطباق با مدلهای کسب و کاری بانکداری دیجیتال و بانکداری نوین ومزایای آن در صنعت بانکداری اسلامی

از کارشناس پژوهش 1 در
Number of replies: 0

بانک ها به علّت ساختار حاکمیتی پیچیده، قوانین و مقررات سختگیرانه، التزام به پاسخگویی به نهادهای نظارتی و در نهایت چابکی نسبتاً پایین تر، در مواجه با تحوّلات فناوری "سرعت" و "تطبیق پذیری" کمتری نسبت به سایر صنایع دارند. ولیکن امروزه به علت روندهای همچون: تغییرات تکنولوژیک،  انطباق سریع سایر صنایع با این پدیده و به تبع آن تغییر انتظارات مشتریان، تغییر نسل و روی کار آمدن سهم قابل توجهی از مشتریان نسل Z ، چالش های متعدد کسب درآمد های غیر مشاع و کاهش هزینه ها و پیدایش رقبای نوظهور، بانک ها را جهت "حفظ بقاء" خود به سمت شناسایی، درک و پیاده سازی "تحوّل دیجیتال" سوق داده است. در واقع بانک ها در سرتاسر دنیا به این باور رسیده اند که تحوّلات مذکور، صنعت بانکداری را به اکو سیستمی تبدیل نموده است که در آن می بایست ”رشد“ کرده و با تحوّل دیجیتال و مدل های کسب و کاری بانکداری دیجیتال و بانکداری نوین انطباق یافته و یا  بالاجبار  از چرخه رقابت ”حذف“ خواهند شد. صنعت بانکداری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به نقش بانک ها به عنوان مهمترین نهاد اقتصادی جوامع اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سطح "برخورداری از خدمات مالی و بانکی" بررسی لزوم انطباق آنها با تحوّل دیجیتال، از اهمیتی دو چندان برخوردار است. نتایج ارائه شده در این مقاله با بهره گیری از روش نظری (مرور ادبیات تحقیق) نشانگر ضرورت انطباق صنعت بانکداری اسلامی با مدلهای کسب و کاری بانکداری دیجیتال و نوین و مزایای آن است.