لیست گزارشات - تحول دیجیتال در صنعت خدمات مالی و بانکی

نسل Z گروه هدف بانکداری دیجیتال

نسل Z گروه هدف بانکداری دیجیتال

از کارشناس پژوهش 1 در
Number of replies: 0

بانکداری دیجیتال (بانکداری نسل 4) تاثیر گرفته از پیشران های متعددی من جمله: پیشرفت های چشمگیر تکنولوژی و علوم داده و تغییرات در قوانین و مدل های کسب و کار است ولیکن از آنجایی که ”مشتری و انتظارات او“ در قلب تصمیم گیری های کسب و کاری قرار دارد، ظهور نسل جدید مشتریان بانکی که از آنها با نام نسل Z یاد می گردد و تغییراتی که این نسل در رفتارهــا و انتظارات مشــتریان ایجاد می کند، مهم ترین این پیشران ها قلمداد می گردد.

. گزارش حاضر، تلاشی در راستای معرفی نسل Z ، آشنایی با خصوصیات و روندهای اصلی این گروه نسلی، تاثیرات رفتارها ی مالی و انتظارات آنها بر صنعت بانکداری و ارائه راهکارهایی جهت ”جذب“ و ” نگهداشت“ موفقیّت آمیز این نسل است.