لیست گزارشات - تحول دیجیتال در صنعت خدمات مالی و بانکی

چشم انداز بانکداری دیجیتال

چشم انداز بانکداری دیجیتال

از کارشناس پژوهش 1 در
Number of replies: 0

تغییرات بنیادین ناشی از تحوّلات فنّاوری اطلاعات که از آن به عنوان ”تحوّل دیجیتال“ یاد می گردد، نه تنها بر تمامی حوزه های زندگی روزمره انسان تاثیرات شگرفی داشته است بلکه مفهوم ”اقتصاد“ را در قالب دانشی که به مطالعه رفتار انسان به عنوان رابطه‌ای میان اهداف و منابع کمیاب می‌پردازد، نیز متحوّل نموده و ”پارادایم اقتصاد هوشمند“ را  بوجود آورده است. پیاده سازی اقتصاد هوشمند با بهره گیری از تحوّلات فنّاوری اطلاعات ، فعّالیت حوزه های مختلف کسب و کار را تسهیل کرده و  رشد بهره وری اقتصادی را از طریق اقتصادی پویا، توانمند و رقابتی محقق می گرداند. این مهم که در ”سند بانکداری آینده و تحوّل دیجیتالی“ وزارت امور اقتصادی و دارایی به تفصیل به آن پرداخته شده است، تنها از طریق استقرار نظام ”بانکداری دیجیتال“ صورت خواهد پذیرفت.

این گزارش تلاشی در راستای طرح مقدّماتی ”تحوّل دیجیتال“ ، تاثیرات آن بر اکو سیستم بانکی در قالب ”بانکداری دیجیتال“، تکنولوژی های مخرّب“ (تحوّل آفرین) اصلی این اکو سیستم و در نهایت معرّفی ”چارچوب بایان“ به عنوان  مدلی سرویس گرا جهت ترسیم و تحقق مسیر گذار از بانکداری سنتی به دیجیتال است