لیست اولویت های پژوهشی بانک سامان

اولویت های پژوهشی بانک سامان در سال 1401

اولویت های پژوهشی بانک سامان در سال 1401

از پشتیبان سیستم در
Number of replies: 0

ریسک‌های اقتصادی، تحلیل آثار آنها و ارائۀ راهکار (مطالعات کلان و تطبیقی در شبکۀ بانکی)
 • بررسی عوامل مؤثر بر افزایش چک‌های برگشتی و راهکارهای کاهش آن در سیستم بانکی
 • علت معوقه شدن مطالبات سیستم بانکی
 • بررسی انواع ریسک در اقتصاد ایران و تأثیرات آن بر سیستم بانکی و بانک سامان
 • بررسی آثار سیکل‌های اقتصادی بر صنعت بانکداری و تأثیر آن بر سود و ریسک در سیستم بانکی و بانک سامان
 • آسیب‌شناسی علت بروز مطالبات معوقه از دیدگاه قوانین و مقررات
 • بررسی راهکارهای کاهش آثار تحولات سیاسی و اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها و بانک سامان
 • بررسی فرایندهای مؤثر پیگیری وصول مطالبات در شبکه بانکی و ارائۀ فرایند اجرایی بهینه
 • بررسی سازو کارهای حقوقی جدید در خصوص بهبود وصول مطالبات بانک‌ها
شبکۀ شعب و کانال‌های ارائۀ خدمت

 • بررسی تعداد بهینه شعب بانک‌ها و بانک سامان
 • محاسبۀ کارایی، اثربخشی و بهره‌وری شعب بانک‌ها با استفاده از تکنیک‌های جدید
 • درجه‌بندی شعب با توجه به معیارهای کارایی، سودآوری، مشتری‌مداری و ...
 • ارائۀ الگویی برای مکانیابی شعب در داخل شهرها
 • بررسی ضرورت توجه به ویژگی‌های اقلیمی-فرهنگی و اجتماعی در طراحی و چیدمان شعب بانکی
 • بررسی الگوی مناسب برای گسترش شبکه شعب با توجه به تغییرات فناوری و پیشرفت بانکداری الکترونیک
 • سنجش اثربخشی موقعیت مکانی خودپردازها و ارائۀ الگویی برای جابجایی و مکان‌یابی آنها
 • ارزیابی عملکرد پایانه‌های فروش (POSها) و ارائۀ راهکارها جهت افزایش سهم از بازار
ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و ارائۀ راهکار (صرفاً در قالب مطالعات تطبیقی درون شبکه بانکی)

 • ارائۀ الگویی برای ارزیابی و سنجش میزان اثربخشی و کارایی واحدهای ستادی
 • بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر عملکرد بانک‌ها (مطالعۀ تطبیقی بانک‌های دولتی و خصوصی)
 • تحلیل فرهنگ سازمانی بانک‌ها و ارائۀ راهکارهای اصلاحی آن
 • طراحی الگوی مناسب ارزیابی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان
مدیریت نقدینگی

 • بررسی نحوه مدیریت نقدینگی در بانک‌ها و پیشنهادهایی برای بهبود آن (مطالعۀ تطبیقی)
 • بررسی سازوکار لازم برای تعمیق بازار بین بانکی
 • تدوین الگوی مطلوب مدیریت نقدینگی در بانک‌ها
 • به کارگیری الگوهای اقتصادسنجی جهت محاسبۀ میزان نقدینگی مورد نیاز بانک در دوره‌های زمانی مختلف
 • شناسایی ابزارهای تأمین مالی نوین و فرصت‌های پیشرو در استفاده از آنها
آثار تغییرات نرخ سود و قیمتگذاری خدمات بانکی

 • بررسی تأثیر کاهش نرخ سود بانکی در بخش‌های مختلف بر عملکرد بانک‌ها
 • بررسی آثار کاهش نرخ سود تسهیلات در روند فزایندۀ مطالبات معوق و سررسیدگذشته
 • بررسی تأثیر تغییرات نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در عملکرد بانک‌ها و ارائۀ راهکارهای مطلوب در جهت کاهش خطرپذیری این تغییرات
 • قیمت‌گذاری خدمات بانکی (مبنای محاسبه کارمزد خدمات)
 • راهکارهای افزایش سهم کارمزد از درآمدهای بانک‌ها
رضایت‌سنجی و رفتارشناسی مشتریان

 • سنجش رضایت مشتریان از طریق تکنیک داده‌کاوی
 • شناسایی گروه‌های مشتری با رویکرد سودآوری
 • تدوین نظام سنجش رضایت مشتری جهت دستیابی به شاخصی که قابل استفاده در نظام ارزیابی عملکرد شعب باشد.
 • بررسی و تدوین شاخص‌های مشتریان مؤثر در تحقق اهداف بانک و طبقه‌بندی آنها و شناسایی نیازهای هر طبقه
 • ارائۀ الگوهای رفتاری مشتریان بانک و برنامه‌ریزی جهت ایجاد وفادارسازی آنها
 • بررسی عوامل محسوس فیزیکی بر جذب مشتریان
 • بررسی راهکارهای ترغیب مشتریان و تغییر نگرش در جهت جذب منابع ارزان‌قیمت

تبلیغات: ارزیابی، شناسایی فرصت‌ها و ارائۀ راهکار

 • اثربخشی تبیلغات (مطالعۀ تطبیقی)
 • بررسی کارآمدی رسانه‌ها در تبلیغات بانکی و مکانیزم انتخاب بهینۀ رسانه و پیام
 • طراحی ساختار سیستم ارزیابی عملکرد بازاریابی
 • بررسی عادات رسانه‌ای مخاطبان به تفکیک گروه‌بندی مشتریان

روابط بین‌المللی

 • بررسی اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت فعالیت‌های بانک‌ها
 • بررسی و شناسایی ابزارهای تأمین مالی مشتریان در عرصۀ تجارت بین‌الملل
 • بررسی جدیدترین ابزارها و روش‌های نوین بانکی در دیگر کشورها
 • ارائۀ راهکارهای متنوع‌سازی و توسعۀ خدمات بانکی در سطح بین‌الملل

بانکداری الکترونیک

 • استراتژی مطلوب بازاریابی بانکداری الکترونیک
 • بررسی موانع زیرساختی برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و کانال‌های ارتباطی جدید تبادلات بین بانکی
 • شناسایی فرصت‌های بهبود تجربه مشتری از طریق بانکداری الکترونیک
 • ارائۀ راهکارهای الکترونیکی جهت بهبود سطح شخصی‌سازی در خدمات بر اساس گونه‌شناسی مشتریان
 • مطالعه و امکان‌سنجی توسعۀ خدمات بانکداری الکترونیک