خبرهای سایت

طراحی سامانه یادگیری تعاملی

طراحی سامانه یادگیری تعاملی

از پشتیبان سیستم 2 (رسول کریمی) در
Number of replies: 0


در جهت توانمندسازی کارکنان در حوزه های مختلف بانکی، بخشنامه ها و دستورالعمل های جاری و حوزه های مدیریتی و ... ،
سامانه یادگیری تعاملی به عنوان کانال یادگیری جدید به زودی در دسترس همکاران قرار خواهد گرفت .منتظر خبرهای بعدی باشید ...