خبرهای سایت

برگزاری کارگاه کار تیمی

برگزاری کارگاه کار تیمی

از پشتیبان سیستم 2 (رسول کریمی) در
Number of replies: 0

نخستین کارگاه کار تیمی با ارائه جناب آقای حکم آبادی و به مدت 8 ساعت در تاریخ 27 شهریور در آکادمی سامان برگزار گردید.

سرفصل های دوره:

  • بازی چابکی آشنایی با ذهنیت چابکی
  • بازی گروهی با هدف تجربه هماهنگی و سازماندهی در کار تیمی، لزوم تقویت نگاه سیستمی
  • بازی گروهی با هدف درک تفاوت ها ، اهمیت دیالوگ و نقش آن در تفکر، تحلیل و تصمیم گیری گروهی و لزوم توسعه مهارتهای ارتباطی
  • هماهنگی، کنترل، نوآوری، سازماندهی و تعهد به نتیجه نهایی
  • نقش ارتباطات
  • قدردانی و تحسین همکاران