حوزه های امتحانی آزمون جامع 1401


        
 
کد پرسنلی:
نام مرکز محل آزمون:
زمان آزمون:
آدرس محل آزمون:
tag ها:
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

کد پرسنلی نام مرکز محل آزمون زمان آزمون آدرس محل آزمون ابزارها
396041 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 8:30 صبح جمعه 11 آذرماه1401 تهران- خیابان حافظ (اطلاعات در ورودی متعاقباً در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد)
385137 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 8:30 صبح جمعه 11 آذرماه1401 تهران- خیابان حافظ (اطلاعات در ورودی متعاقباً در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد)
386285 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 8:30 صبح جمعه 11 آذرماه1401 تهران- خیابان حافظ (اطلاعات در ورودی متعاقباً در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد)
386318 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 8:30 صبح جمعه 11 آذرماه1401 تهران- خیابان حافظ (اطلاعات در ورودی متعاقباً در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد)
396063 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 8:30 صبح جمعه 11 آذرماه1401 تهران- خیابان حافظ (اطلاعات در ورودی متعاقباً در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد)
392279 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 8:30 صبح جمعه 11 آذرماه1401 تهران- خیابان حافظ (اطلاعات در ورودی متعاقباً در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد)
390221 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 8:30 صبح جمعه 11 آذرماه1401 تهران- خیابان حافظ (اطلاعات در ورودی متعاقباً در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد)
387152 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 8:30 صبح جمعه 11 آذرماه1401 تهران- خیابان حافظ (اطلاعات در ورودی متعاقباً در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد)
386135 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 8:30 صبح جمعه 11 آذرماه1401 تهران- خیابان حافظ (اطلاعات در ورودی متعاقباً در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد)
390002 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 8:30 صبح جمعه 11 آذرماه1401 تهران- خیابان حافظ (اطلاعات در ورودی متعاقباً در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد)