آرشیو پایان نامه ها

در این قسمت لیست پایان نامه ها قرار می گیرد.


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
tag ها:
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
علی حسینی مدیریت اقتصادی تست عنوان

تست چکیده فارسی

تست چکیده انگلیسی

تست استاد راهنما تست استاد مشاور تست استاد داور تست تاریخ دفاع