آموزش عمومی

مهارت های رفتاری

 • مشتری مداری
 • مدیریت زمان
 • مربیگری
 • روانشناسی مثبت-تاب آوری
 • روانشناسی در محیط کار
 • دریافت و ارائه بازخورد
 • آداب معاشرت در تجارت
 • اصول و فنون مذاکره
 • مدیریت تعارض
 • اصول و فنون مذاکره در وصول مطالبات
 • رفتار سازمانی


نرم افزار

 • اکسل کاربردی
 • اکسل پیشرفته
 • اتوماسیون اداری رایورز
 • تحلیل داده
 • حسابداری دستگاه خودگردان
 • خودگردان های پردازشگرانی


زبان انگلیسی

 • زبان انگلیسی بانکداری
 • انگلیسی مدیریت و مالی
 • انگلیسی مدیریت
 • انگلیسی تجاری- مذاکره
 • انگلیسی تجاری- ارائه مطلب
 • انگلیسی تجاری- مدیریت جلسات
 • انگلیسی تجاری- شبکه سازی


فروش و بازاریابی

 • بازاریابی خدمات بانکی
 • بازاریابی و فروش خدمات بانکی شعبه محور
 • بازاریابی
 • مدیریت فروش اثربخش
 • کیفیت خدمات مشتری
 • درک رفتار مشتری و فروش اثربخش
 • محصولات
 • هنر فروش
 • نحوه پیاده سازی مدل فروش در شعب


مهارت های عمومی

 • ویرایش و درست نویسی
 • آشنایی با آتش و اطفاء حریق
 • بررسی اهداف بانک
 • ساختار سازمانی
 • شناخت انواع مواد مخدر و تاثیر آن بر سلامت انسان
 • مدیریت استعدادها
آخرین ویرایش: جمعه، 31 مرداد 1399، 2:51 عصر