آموزش و توسعه مهارتها

رئیس آموزش و توسعه مهارت ها: حسام صادقی فر

صادقی فر

کارشناس آموزش و توسعه مهارت ها: مهسا کریمی

کریمی

کارشناس آموزش و توسعه مهارت ها: عرفانه لواسانی فرد

لواسانی فرد

کارشناس آموزش و توسعه مهارت ها: ثریا مستقیمی

مستقیمی

کارشناس آموزش و توسعه مهارت ها: سجاد مظاهری

مظاهری


آخرین ویرایش: دوشنبه، 31 شهریور 1399، 11:19 صبح