آموزش و توسعه مهارتها

رئیس آموزش و توسعه مهارت ها: حسام صادقی فر


کارشناس آموزش و توسعه مهارت ها: مهسا کریمی

کریمی

کارشناس آموزش و توسعه مهارت ها: عرفانه لواسانی فرد

لواسانی فرد

کارشناس آموزش و توسعه مهارت ها: ثریا مستقیمی

مستقیمی

کارشناس آموزش و توسعه مهارت ها: سجاد مظاهری

مظاهری


آخرین ویرایش: دوشنبه، 19 اردیبهشت 1401، 4:01 عصر