خبرهای سایت

راهنمای استفاده از کلاس مجازی

راهنمای استفاده از کلاس مجازی

از پشتیبان سیستم در
Number of replies: 0

برای استفاده از سامانه کلاس مجازی، با توجه به سطح دسترسی حساب کاربری خود (فراگیر یا استاد) از راهنماهای پیوست (راهنمای نسخه اساتید و راهنمای نسخه فراگیران) استفاده نمایید.